Зургийн ажлын төлөвлөлт

Зураг төсөл боловсруулах даалгаварт тооцоот агаарын хөлгөөр /design aircraft/ F 50, Сессна-208 онгоцуудыг хоногт 10 хүртэл хөөрөлт, буулт хийхээр сонгож тусгасан байн

Фоккер 50

 • Онгоцны урт 25.2 м
 • Өргөн 29.00 м
 • Өндөр цэг 8.32 м
 • Эргэлтийн радиус 22.0 м
 • Үндсэн дугуй /шасси/ хоорондын зай 7.20 м
 • Хөөрөлтийн үеийн хамгийн их жин 19.9 тн
 • Буултын үеийн хамгийн их жин 19.5 тн
 • Хөлгийн хоосон жин 12.5 тн
 • Бүх суудал энгийн ангилалтай үед 50 зорчигч

Сессна-208

 • Онгоцны урт 12.7 м
 • Өргөн 15.9 м
 • Өндөр цэг 4.55 м
 • Эргэлтийн радиус 15.0 м
 • Үндсэн дугуй /шасси/ хоорондын зай 4.05 м
 • Хөөрөлтийн үеийн хамгийн их жин 3.99 тн
 • Буултын үеийн хамгийн их жин 3.86 тн
 • Хөлгийн хоосон жин 2.39 тн
 • Бүх суудал энгийн ангилалтай үед 10-14 зорчигч