Төлөвлөлт

Хэнтий аймгийн Чингис хот. “Өндөрхаан” нисэх буудлын үндсэн хийцүүдийг Фоккер-50, Сессна-208 агаарын хөлгүүдийг буухаар тооцож, техникийн үзүүлэлтүүдийг тооцсон байна. Үүнд:

 

А. Геометрийн хэмжээнүүд

 

Элемент Стандарт шаардлага Төлөвлөж байгаа Төлөвлөж байсан
ХБХЗ—ны урт Тооцоогоор 2200.0 м 2000.0 м
ХБХЗ-ны өргөн 30.0 м 30.0 м 30.0 м
ХБХЗ-ны хөвөө 5.0 м – 7.5 м 7.5 м 7.5 м
Нислэгийн зурвасны урт Тооцоогоор 2800.0 м 2550.0 м
Нислэгийн зурвасны өргөн 300.0 м 300.0 м 300.0 м
ТАЗ –ны урт 200.0 м 240.0 м 200.0 м
ТАЗ-ны өргөн 150.0 м 150.0 м 150.0 м
СЧЗ-ны урт 200.0 м 200.0 м 200.0 м
СЧЗ-ны өргөн 150.0 м 150.0 м 150.0 м

 

Б. Элементүүдийн налуугийн үндсэн шаардлагууд

 

Шаардлага Стандарт Төлөвлөж буй
ХБХЗ-ны дагуу налуу <1.5% 0.1%
ХБХЗ-ны хөндлөн налуу 1.0% – 1.5% 1.0% /1.4%
ХБХЗ-ны дагуу налуугийн өөрчлөлт mах 1.5%, 30 м тутамд 0.1%-н налуутай Өөрчлөлтгүй
Харагдах орчин 3 м-ийн өндөртэй цэг 1700 м харагдах 3 м-ийн өндөртэй цэгт 1700 м харагдах
ХБХЗ-ны хөвөөний хөндлөн налуу max 2.5% max 2.0%
Нислэгийн зурвас /НЗ/-ны дагуу налуу max 1.5% max 0.1%
НЗ-ны хөндлөн налуу max 2.5% max 2.5%
Явгалах зам /ЯЗ/-ын өргөн 18.0 м 18.0 м